Záloha - program | Žijeme Jihlavou
Dostupné a kvalitní bydlení

Chceme pokračovat v programu, který jsme díky vašim hlasům mohli začít realizovat v minulém období. Předvolebním slibem roku 2018 byla podpora rozvoje bydlení. Slíbili jsme, a taky jsme připravili projekty pro realizaci 2000 bytů v různých formách bydlení.

V tuto chvíli je několik projektů bydlení v procesu a první z nich se začnou stavět už letos v létě. Už je také spuštěn rezervační systém. 

Ale potřebujeme ještě čas, abychom dotáhli i další projekty dostupného a kvalitního bydlení. 
 

Známe cestu 

Nastavili jsme pravidla a cestu k dostupnému bydlení. 

  • Víme, jak města plánovat. 
  • Víme, jak má vypadat kvalitní urbanistický projekt. 
  • Víme, jak na konkrétní a kvalitní architektonický návrh. 
  • Víme, jaká musí být ekonomika projektu, aby lidé bydlící v bytech neplatili na rezidenční čtvrti. (O tom více níže v tomto programu) 
  • Víme, jak má vypadat skvělý veřejný prostor. 
  • Víme, jak důležitá je kvalitní a kapacitně adekvátní občanská vybavenost.

Nastavili jsme koordinovaný přístup úřadu v procesech schvalování  a připomínkování projektů bydlení. 

Tento koordinovaný proces do budoucna urychlí a zlepší celý proces. 

Jak na to? 

Zavedli jsme transparentní podmínky pro investory, které jednoznačně definují způsob a pravidla, jakým se město Jihlava bude rozvíjet. 

Systém není ještě dokonalý, ale chceme ho co nejvíce vylepšit. Nicméně očividně funguje. Přinesl již v rámci jednoho krátkého volebního období možnost připravit 2000 bytů pro Jihlaváky. A začínáme stavět!

Chceme být u toho a nedopustit, aby se nekompetentností politiků projekty na dalších 2000 bytů zkazily, zahodily, a nebo se jich dočkala až naše vnoučata. 

 
 
 
Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2019–2022

Co je v Jihlavě v plánu do roku 2022? Vše najdete přehledně v novém programovém dokumentu Rady města Jihlavy

Program ŽIJEME JIHLAVOU!

motylek  

Máte pocit, že jihlavský magistrát je místem, kde občan není vítán? Že otevřená radnice je tím posledním slovem, které byste pro její charakteristiku použili? Máme řešení.

Zlepšíme informovanost občanů o tom, čím se radnice zabývá. Zpopularizujeme videopřenosy a záznamy z jednání zastupitelstva na internetu a ke každému jednání s předstihem transparentně zveřejníme podrobné podklady. Prostřednictvím internetu budeme přehledněji zveřejňovat smlouvy, které město uzavírá.

Podpoříme aktivní účast mládeže i dospělých na chodu města. S občany budeme aktivně diskutovat o všech důležitých záležitostech a problémech – osobně i na internetu, to vše bez byrokracie a úřednického slangu.

Zlepšíme podmínky pro účast občanů na jednáních zastupitelstva a zapojíme je do rozhodování v rámci jednotlivých komisí města. V městských novinách i na webu vytvoříme prostor pro připomínky a návrhy občanů.

Z rozpočtu vyčleníme část, o jejímž využití budou moci rozhodovat obyvatelé města. Ti budou mít možnost navrhovat vlastní projekty a v hlasování rozhodovat o tom, které z nich budou podpořeny.

Podpoříme místní referenda o důležitých otázkách a budeme sami aktivně přispívat k tomu, aby voliči měli při rozhodování všechny dostupné a objektivní informace.


kostelík  

Nikomu z nás není jedno, jak vypadá město, ve kterém tráví většinu svého času. Ani nám. Víme, že se za poslední roky mnohé zlepšilo, chtěli bychom proto zaměřit pozornost k problémům, s nimiž si dosavadní vedení města nedokázala poradit.

Naší prioritou bude revitalizace centra města ve prospěch lepší kvality života v něm a vyšší bezpečnosti.

Chceme město bez odpadků. Do ulic města a především na jeho periferie umístíme více odpadkových košů.

Budeme prosazovat realizaci klidových zón a dostupných venkovních sportovišť. Prioritou jsou všechny sporty, které umožňují rozvoj pohybu napříč generacemi. Každé sportoviště i každé dětské hřiště bude mít technické zázemí.

Budeme preferovat užitnou architekturu, přirozenou estetiku i funkční zeleň. Ukážeme našim občanům, že město může být krásné a přesto nabízet nové plochy pro rozvoj za přijatelnou cenu.

Konečně začneme město plánovat s ohledem na všechny pilíře udržitelného rozvoje. Posílíme zejména důraz na život člověka v tomto městě, na jeho potřeby i touhy.

Nebojíme se investičních příležitostí, protože umíme komunikovat. A budeme komunikovat stejně s drobnými stavebníky jako i s velkými investory. V rámci tohoto pomyslného kulatého stolu předložíme srozumitelná, transparentní a spravedlivá pravidla hry.


stromky  

Města budoucnosti už nebudou patřit automobilům. Víme, že bude třeba město na tuto změnu připravit. Zaměříme proto pozornost na mobilitu a přepravu, která bude dostupná pro každého. Jde nám o to žít ve městě, které bude zelené.

Zvýšíme přítomnost „zeleného stínu“ ve městě. Vysázení dostatečného počtu stínících stromů na správných místech, pěkný městský mobiliář, kvalitní služby a pestré město živnostníků zajistí motivaci k využití vlastní energie k přesunu po městě.

Podpoříme efektivní rozvoj MHD a nemotorové dopravy. Budeme odstraňovat bariéry. Usnadníme život cyklistům, rodičům s kočárky a méně pohyblivým osobám. Zřídíme více stojanů pro kola a podpoříme rozvoj bezpečných cyklostezek. Kvalitní architekturou zklidníme provoz v obytných čtvrtích.

Vybudujeme nová záchytná parkoviště a přivedeme k nim navazující linky MHD. MHD pro děti do 15 let bude zdarma.

Budeme lépe hospodařit s ubývající vodou. Minimalizujeme plochy, které ji nesmyslně odvádějí z města pryč.


mic 

Město musí poskytovat kvalitní zázemí pro děti, pracující i seniory, podněcovat k volnočasovým aktivitám. Dobře se cítíme jen v místě, kde se lidé navzájem znají, kde mají touhu i možnost se setkávat a sdílet. Jen společně to dokážeme.

Budeme vytvářet podmínky pro sousedské aktivity a setkávání lidí. Čím více se lidé znají, tím více se ve městě cítí bezpečně. Vytvoříme nový atraktivní prostor, ve kterém se každý bude moci realizovat.

Podpoříme startovací byty a dostupné bydlení. Budeme se inspirovat projekty, které přinášejí dobré výsledky v oblasti ukončování bezdomovectví rodin s dětmi. Podpoříme rozvoj kapacit organizací sociální péče, které umožní seniorům co nejvíce zůstat v domácím prostředí.

Budeme hledat možnosti, jak zapojit všechny jednotlivce nebo skupiny lidí do společnosti. Každý může přispět, v každém je skrytý potenciál. Město, ve kterém se dobře žije, umí vytvořit prostor pro každého.

Kulturní aktivity přeneseme z obchodních center a hlavního náměstí blíž k lidem, do každého sídliště a obytné čtvrti. Využijeme práci sociálního architekta.

Chceme město, ve kterém se děti a jejich rodiny cítí dobře, budují si vztah k prostředí a potkávají se se všemi generacemi. Chceme si s dětmi ve městě hrát, ale i relaxovat při sledování této hry. K tomu patří kvalitní služby u dětských hřišť – například možnost dojít si na záchod.

Prosadíme více peněz pro neziskové organizace v oblasti kultury a sportu. Zavedeme průhledný a férový systém rozdělování finančních prostředků.


klobouček 

 Každá vyspělá společnost staví svůj rozvoj na podpoře vzdělanosti. Dokáže se dobře postarat o děti, které potřebují pomoci zdolávat handicapy, či naopak děti, které potřebují podpořit v rozvoji svého nadání. Společně s učiteli a rodiči budeme usilovat o to, aby do našich škol chodily spokojené děti, které se učí pro život.

Zajistíme rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti s ohledem na maximální rozvoj jejich potenciálu.

Nastavíme spravedlivou spádovost škol, která zohlední populační rozložení a kapacitu škol. U školy vzdělávající primárně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami naopak spádovost zrušíme.

Budeme podporovat rozvoj péče o nadané děti a žáky v rámci školy. Zaměříme se na nadání také v jiných oblastech než ve sportu.

Zajistíme dostatek míst pro děti ve spádových mateřských školách. Vybudujeme třídy pro dvouleté děti v MŠ s odpovídajícím vybavením, zázemím a kvalifikovanými pedagogy.

Zavedeme efektivní jazykové vzdělávání již od 1. stupně základní školy. Důraz budeme klást na aktivní a praktické užití jazyka, účast zahraničních lektorů a rodilých mluvčí.

Zavedeme koncepce výchovně vzdělávacího procesu ve vzdělávacích institucích zřizovaných městem.

Ve školách a školkách budeme podporovat zavádění kvalitního a cenově dostupného stravování bez náhražek a polotovarů, s důrazem na místní produkty a zdravé výrobky. Budeme důslední při kontrolách plnění těchto norem.