ČLÁNEK: PRIMÁTOREM ING. VÍT ZEMAN | Žijeme Jihlavou
ČLÁNEK: PRIMÁTOREM ING. VÍT ZEMAN

“Vážení spoluobčané,

naše město, stejně jako většina z nás, se nachází v nelehké situaci. Navíc se komunální volby konají v době,  kdy se naplno projeví energetická i ekonomická krize, což ještě zvyšuje stres ve společnosti. A právě proto není čas na experimenty, nové počátky ani populismus. Vedení města musí být v této době schopné rychlého a odpovědného rozhodování, využít spolupráce lídrů stran i týmů napříč společností. 

 

Vidím, že občané chtějí a hledají  jistotu ve formě jasných, reálných a srozumitelně vysvětlených kroků, které město udělá. Díky čtyřleté praxi na úřadu si troufám říct i vám občanům, co je proveditelné a co je pouze politický slib.  Tyto volby jsou šance, aby se Jihlava a společně s ní i vy občané tohoto města opřeli o jistotu, zkušenost a profesionální řízení města. Tyto kompetence díky precizně sestavenému týmu našich kandidátů, nabízí právě uskupení Žijeme Jihlavou. 

 

Jak jsem již zmínil, doba je zlá a město se nachází v nelehké situaci, proto ekonomická odpovědnost a zkušenost je právě v této době jediná varianta pro výběr lídra. Karel Čapek píše, že pokud politik není odborník, pak vede nekonečné diskuze o ničem, místo aby konal. Na to však naše město nemá čas. Bohužel většinově se, v rámci voleb, lidé nerozhodují o kompetenci člověka k výkonu správy či rozvoji města. Lidé volí typ člověka v domnění, že když je dobrý učitel či lékař bude dobrý i manažer města s pěti sty zaměstnanci a rozpočtem 1,4 miliardy korun. To je možná ten největší problém, který dnes vidím.

 

Druhý pohled při hledání dobrého politika je hledání zachránce. Ačkoliv jsme ve skrze lidé vzpurní, sobečtí a dychtivý po uznání, tak u politika chceme, aby neměl žádné špatné vlastnosti, aby byl jiný než my. Aby nedělal chyby a prakticky byl svatý. I to je v mých očích důvodem, proč nejčastěji pozici politika zastávají učitelé, protože jsou nejčastěji voleni. 

 

Milí spoluobčané, nejsem učitel, lékař ani kuchař. Rozhodl jsem se kandidovat na primátora města Jihlavy, protože jsem odborníkem na plánování města a 25 let se pohybuji v politickém, ziskovém i neziskovém prostředí, ve kterém se připravují ta nejlepší možná řešení pro udržitelný rozvoj města. V rámci této praxe jsem zrealizoval, tedy reálně dokončil mnoho projektů, které přináší dlouhodobou prosperitu měst a obcí v České republice. Dnes mám čtyřleté zkušenosti jako kompetentní náměstek a toto je nejsilnější stránkou, kterou jako primátor mohu nabídnout. 

Vážení občané  města Jihlavy. Jmenuji se Vít Zeman a jsem schopen přinést řešení současné krize a tím vrátit tomuto městu i vám  jistotu kvalitního života v našem městě. “

ČLÁNEK: ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST I Programový bod č. 2

Můžeme zásadně zmírnit energetickou krizi v našem městě? Ano, jde to a jsme připraveni. Uskupení Žijeme Jihlavou aktivně v této oblasti jedná s významnými zaměstnavateli a podnikateli v Jihlavě, a také s kompetentními odborníky. Výsledkem jednání, která vede náměstek primátorky a současně kandidát na primátora Vít Zeman, je jasný plán - co nejdříve aktivovat systém komunitní energetiky.

Energetické společenství 

O co konkrétně jde? „Princip komunitní energetiky spočívá v investici do výstavby obnovitelných zdrojů lokálními aktéry. Investorem je pak samotné město Jihlava, a také se mohou aktivně podílet i místní podniky a obyvatelé. Pokud se na investici podílí společně více subjektů, sdružíme se do jedné právnické osoby, takzvaného energetického společenství. Společným cílem je pak schopnost dodávat energii do tří hodin do firem, úřadů, škol, školek a od tří do večera do domácností a volnočasových zařízení, ” uvádí Vít Zeman. 

Následně pak zdroj (například fotovoltaiku - FVE, nebo větrníky různých velikostí - umístěný na střechách domácností a veřejných budov, nebo umístěné na vhodných místech) provozují jako spoluvlastníci a jsou zároveň přímými spotřebiteli vyrobené energie, kterou mezi sebou sdílejí. Případné přebytky prodávají buď zpět do sítě, nebo ostatním spotřebitelům (např. okolním obcím nebo obyvatelům, kteří nejsou členy energetického společenství). Ti komunitně vyrobenou energii vykupují levněji, než by ji dostali od obchodníka s energií. 

Známá a dostupná řešení 

Obchodní cena elektřiny již atakovala hranici 10 tisíc korun za 1 MWh. Dopad na občany, podnikatele je devastující. A stále stoupá. Město Jihlava však skrývá zcela zásadní potenciál pro instalaci obnovitelných zdrojů využívajících energie ze slunce či větru. Konkrétně městské veřejné budovy jako jsou například školy, úřady a nemocnice. Jednáme však také s partnery, kteří jsou provozovateli velkých logistických či výrobních hal a ve finále kalkulujeme i s možnostmi pro občany, aby se zapojili se svými střechami a prostory, pokud např. nedisponují finančními prostředky, nebo nemají možnosti pro vlastní zajištění energetické soběstačnosti. Dalším potenciálem jsou zcela jistě nevyužívané městské pozemky či brownfieldy (pozn. Pístovské kasárny, Modeta). 

Následující volební období využijeme několik zásadních příležitostí pro rozvoj komunitní energetiky. Vláda aktuálně připravuje nový energetický zákon, který konečně přinese právní úpravu energetických společenství. Energetický regulační úřad navazuje vyhláškou usnadňující sdílení elektřiny a v neposlední řadě využijeme dotačních programů. 

„Aktuálně se rozbíhá nebo je ve fázi přípravy hned několik programů, o které si mohou města i velké a menší podniky požádat, a získat tak významnou část investičních prostředků nezbytných pro vybudování infrastruktury obnovitelných zdrojů energie,” uvádí Lucie Žáčková jako projektová manažerka Agentury pro rozvoj podnikání a současně kandidátka za Žijeme Jihlavou. 

Uskupení Žij se aktivně účastní jednání se zaměstnavateli a vidí, že toto je cesta. Podnikatelé si své cesty hledají, proto spojení sil měst a podnikatelů je významným urychlením. 

Zdroj: https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/politika/18162-zname-cestu-z-energokrize-pro-jihlavu-i-dalsi-rika-mozny-primator-vit-zeman.html?utm_source=copy

ČLÁNEK: SPOJIT SÍLY I Programový bod č. 3

Známe cestu. Jihlava představuje skutečnou, životadárnou tepnu Kraje Vysočina. Má být ideálním místem pro život mladých lidí, lidí s rodinami i seniorů. Trpělivě a každodenními kroky posilovat spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Je ovšem třeba vzájemné důvěry. Spojujeme síly.

Veřejný & soukromý sektor

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tj. zaměstnavatelů, velkých i středních firem a malých podnikatelů, je budoucností a určí novou podobu města. Je třeba také  nastavit transparentní a férové podmínky pro spolupráci města s investory. Vytvořit prostředí, aby cítili  podporu a využít  jejich kreativity  stejně jako ochoty vynáklad prostředky  v našem městě. Zároveň však i minimalizovat možnost realizace špatných, či dokonce devastujících projektů, které zhoršují kvalitu života našich obyvatel.

V krajském městě je velké množství inovativních a úspěšných společností, o kterých mnohdy nemají zejména mladí lidé ponětí. Vnímáme, že toto je  úkolem města. Propojit  sektory, inspirovat mladé lidi příběhy úspěšných Jihlaváků, kteří ve městě podnikají, a nebo dlouhodobě pomáhají zlepšit život ve městě.


Víme,  že pokud město podpoří společnosti etablované v krajském městě, pak společnosti podpoří neziskové oblasti i město samostné. Magistrát má fungovat jako prostředník mezi ziskovým a neziskovým sektorem, a to nejen při pořádání kulturních akcí. Město jako tvůrce  prostředí umožňuje rozvinout energii a potenciál, který leží v rukou privátního sektoru.

 

Podpoříme vznik podnikatelského inkubátoru. Chceme mladé lidi udržet v Jihlavě, maximálně podpoříme  vznik startupů v krajském městě a zasadíme se o eliminaci zbytečné byrokracie, čímž  podpoříme společnosti  v růstu. Pokud budou mít mladí lidé zajímavou práci v našem městě a kulturní vyžití či adekvátní infrastrukturu, získají motivaci žít v Jihlavě i po studiích. Podpoříme také vznik vysokorychlostní tratě, respektive připravíme město na realizaci zastávky vysokorychlostní tratě, a tím umožníme pracovat lidem v celé Evropě a přitom bydlet s rodinou v našem krásném městě. Posílíme také aktivity vedoucí ke  vzniku mezinárodní školy. Mezinárodní škola je víc než mezinárodní letiště. Je důvodem, proč se do Jihlavy mohou dostat i prestižní firmy a proč zde budou chtít podnikat a jejich personál  žít.Samozřejmě je podmínkou i dostupné bydlení, které je rozpracováno v prvním samostatném pilíři našeho programu. Stejně tak pracujeme na navrácení společenského  života do centra města, které se týká nás všech Jihlavanů. Naše pilíře se tak propojují navzájem a tím získávají na významu.

Iniciujeme vznik platformy pro setkávání zástupců města se soukromým sektorem. Dialog, který tak vzniká, umožní propojit jednotlivé podniky a přináší jim zvýšení efektivity jejich podnikání, která generuje úspory i všem obyvatelům našeho města. Příkladem může být energetická soběstačnost, kterou rozvíjíme v jiném našem pilíři. Tento projekt vnímáme jako první vlajkovou loď našeho spojování sil. Dotýká se nás všech v  našich domácnostech, zaměstnání i ve volném čase. 

Úkolem politika je nastavit procesy poplatné době, a to cestou  zjednodušování v minulosti dlouhodobě nastavených systémů. Přirozeným krokem je inspirovat se úspěšnými podniky v našem městě a seznamovat je na oplátku s prací úřadu. S plánováním města a jeho rozvojem. 

Veřejný & neziskový sektor - nově také Soukromý & neziskový sektor

Zajistíme významnější zapojení neziskových organizací. “Je třeba, aby se významně zrychlilo financování neziskového sektoru” uvádí Lucie Žáčková, garantka tématu Spojit síly. “ Naše vize v tomto tématu je, že město Jihlava založí svůj vlastní sociální fond, kam by společnosti zasílaly finanční prostředky. Případně by zafinancovaly konkrétní akci ve městě.”

Kromě sociálního fondu iniciujeme i vznik tzv. kulturního fondu. V krajském městě je velmi málo charitativních akcí. Akce, typu MFDF či Vysočina fest, by formou spolupráce umožňovaly  na hlavním pódiu dát prostor prezentaci neziskové organizaci. Je třeba se zasadit o větší propojení kulturní – sociální a sportovní oblasti.  Například jihlavský fotbalový klub může prát v chráněné dílně, cateringové služby firmám či při akcích města mohou poskytovat sociální podniky.Iniciujeme akci a vznik aplikace „daruj oběd dítěti. 

Podpoříme vznik odlehčovací služby, která je v krajském městě kapacitně absolutně nedostatečná. Podpoříme terénní pečovatelské služby tak, aby senioři mohli co nejdéle zůstávat se svém domácím prostředí. Dále dotace města by měly do budoucna alespoň minimálně kompenzovat evropské fondy a usnadnit život i neziskovým organizacím, například navýšením rozpočtu organizace o 5% z rozpočtu města.

ČLÁNEK: DOSTUPNÉ A KVALITNÍ BYDLENÍ I Programový bod č. 1

Dostupné a kvalitní bydlení s garantem, náměstkem primátorky, Ing. Vítem Zemanem. Otázky můžete pokládát na Faceboku.

 

Slib o zajištění dostupného a kvalitního bydlení je vlajkovou lodí volební kampaně vrcholícího volebního období. Na splnění tohoto slibu poctivě pracujeme do poslední chvíle a jsme rádi, že nyní můžeme deklarovat jasné výsledky.

 

Uskupení @Žijeme Jihlavou v rámci gesce našeho náměstka Ing. Víta Zemana připravilo k výstavbě 2000  bytových jednotek. Vybrány jsou nejvhodnější lokality, máme připraveny kvalitní projekty s nejlepšími urbanistickými a architektonickými ateliéry, jsou připraveny podmínky pro vstup investorů, vykomunikovány změny projektů, které nebyly dobré a tedy pro město dlouhodobě  udržitelné. Je vydraženo za jasně daných podmínek, jsou připravené pozemky a teď stojíme před zahájením stavby. Těšíme se, že uvidíme krásné nové domovy pro  Jihlaváky. 

 

Co jsme připravili?

120 družstevních bytů v Lokálním centru Dolina

600  městkých bytu v Handlových Dvorech u Tesca

1200 družstevních bytů v lokalitě Handlovy Dvory

40 nájemních bytů na  Bedřichově

Zajímá vás cesta k těmto bytům podrobně? Pokud ano, tady je naše k cesta k naplnění slibů z úst náměstka primátorky Ing. Vítka Zemana. 

 

Cesta k dostupnému a kvalitnímu bydlení v podání ŽIJEME JIHLAVOU

Nekonečné debaty poslanců a předvolební sliby politiků, že vyřeší problém s nedostatkem bytů v celé České republice, a to úpravou stavebního zákona nebo super dotací, máme snad každý týden ve zprávách.Jenže každý, kdo v dané oblasti podniká, tak ví, že, problém, proč se nestaví byty a proč jsou stále dražší a dražší, a tedy více a více nedostupné není v žádném případě problém současného platného stavebního zákona. Teda až na Prahu, tam je částečně jinak. 

Za posledních 25 let, kdy se věnuji problematice plánování města, mohu kompetentně říci, že hlavním důvodem, proč se nestaví byty či domy není stavební zákon, ovšem nekompetentnost vedení měst a státu. Hledáme příčinu tam, kde není, abychom nemuseli přiznat, že jsme neschopní tento problém vyřešit. Protože ten problém je opravdu hodně a hodně složitý. Proč? Rozeberu velice narychlo celý systém přípravy takového bytového domu a k tomu i několik čísel.

Příprava kvalitních projektů, které jsou podkladem pro územně plánovací dokumentaci

Vše začíná u územního plánu, tedy jde o místní politiku, kdy politici nachází shodu nad využitím území. Ten územní plán kreslí architekt. Zákon o zadávání veřejných zakázek a nekompetentnost samosprávy zapříčinily, že tyto zakázky vyhrávají nejlevnější nikoliv nejkvalitnější urbanisté. Ti pak většinou omalovávají z 90 % vůli vládnoucí koalice, místo, aby přinesli apolitický, kvalitní a udržitelný plán rozvoje. Výsledek této práce je, že tato omalovánka je:

 

a. Nerealizovatelná, i když se 4 roky schvalovala, a to prostě jenom proto, že je špatně navržená již od samého začátku a problémy s hlukem, vodou, dopravou či zelení (které se daly odhalit kvalitním návrhem) se objeví až v samotném projektu pro realizaci a ten nelze následně prakticky povolit. Tedy to, že se až po 4 letech dohaduje odbor dopravy s odborem zeleně, mohlo být vyřešeno již v územním plánu (například přípravou masterplánů, které by to navrhli kvalitně).

 

b. Politicky nepřijatelný, protože než se schválí změna územního plánu, tak ti, co ji začali a z nějakého osobního důvodu ji chtěli už nejsou v koalici a nyní se „chce“ zase něco jiného.

 

Pokračování v ladění koordinace úřadu v procesech schvalování a  připomínkování

Nefungující koordinace úředníků. Tak tady ztratíte i dva, tři roky. Pokud není cíl pak je těžké kormidlovat. Tím cílem má být místo, kde se všichni dopředu shodli, že tady bude stát dům, například v územní studii či masterplánu, tedy místo deklarované shody všech úředníků a stanovených dopředu ústupků ve prospěch výstavby. Pokud je však lokalita pro bydlení dána pouze potřebou soukromého developera či politika, pak se jednotliví úředníci prakticky předhánějí v tom, čí gesce je důležitější, resp. co je třeba více chránit a brát v úvahu. Developer pak lítá jak pingpongový míček a nestačí se divit, co vše musí vlastně vyřešit. Bez ohledu na to, že většina požadavků jde prakticky navzájem proti sobě.

Transparentní podmínky města na veřejnou infrastrukturu.

Podmínky předání městu. Tedy transparentní, dopředu předvídatelné podmínky, za jakých si město převezme ulici, chodník či kus parku či strom. Tak to je oříšek mnohdy také na dalšího půl roku. A začne to u úředníka, který si neumí představit, že by to někdy převzal. Jak by to bylo úžasné mít na obci standart za jakých podmínek město přebírá infrastrukturu. Dopředu deklarovaný a procesně řízený. No a pak přijde politik a jeho přání k investorovi, že by mohl přidat tu zastávku či jinde kus chodníku „navíc“. Asi uznáte, že osvícený politik bude mít hodně nových chodníků. Líný politik žádný. Ovšem i zde platí, že pravidla pro spoluúčast, která budou pro všechny stejná, by byla tím nejlepším řešením.

Tak jsem popsal přípravu bytového domu, která v tomto scénáři bude trvat cca 6 – 8 let. Běžný standard v České republice. To co je nejdůležitější, že celý problém, ani jednou nenarazil na lhůty stavebního povolení. Protože popsané činnosti měst nejsou vázány lhůtami. Samotné stavební řízení totiž lhůty má. A netrvá déle než 6 měsíců pokud nejste v Praze, tam je mnohé jinak.

A teď si představte jiný pohled!

Město má zpracované masterplány a územní studie, které jsou podkladem pro změny územního plánu. Ty studie zpracovávají ti nejlepší architekti z oboru, jsou veřejně projednané a schválené všemi úředníky ještě dřív, než přijde developer. Jsou to ty nejlepší místa k životu pro obyvatele města, protože byly vyhodnoceny v rámci všech kritérií pro kvalitní život. Následná změna územního plánu netrvá 4 roky ale pouze půl roku.  Přicházející developer je pro město partner, který přesně ví podmínky, za kterých se ve městě staví, i za kterých se předávají chodníky či kanalizace do správy města. Město dbá o kvalitní veřejný prostor a developer nebloudí po úřadě jak slepička hledající vodu pro kohoutka. Jde pouze na jedno místo, kde sedí všichni úředníci u jednoho stolu a najednou řeknou své požadavky, které na sebe navazují. To vše v časově orámované lhůtě maximálně jednoho měsíce. A tak z 6 – 8 let se stane 1 rok. Scifi!

To není scifi, ale výsledek naší čtyřleté práce na radnici. Jasně, že to není ještě tak růžové. Prosím po 30 letech, kdy to nefungovalo, o toleranci a nadhled. Systém se doladí a pravidla ještě zlepší. Ale co je vidět už dnes? Že to jde.

Nyní prezentované a připravené lokality pro bydlení měli v Jihlavě asi tento průběh.

Startem do celé změny v přístupu bylo zřízení útvaru městského architekta, který má za cíl nový přístup k řešení veřejného prostoru. V rámci tohoto útvaru dochází ke kritickému posouzení stávajících rozvojových projektů – špatné urbanistické studie, které s nízkou hustotou zástavby, ulice bez veřejného prostoru, územní plánování podporující suburbanizaci, to vše opouštíme. Práce za miliony korun byly vyhozeny do koše a začalo se znovu.

Bylo potřeba začít jednat nejen s developery, ale i politickou opozicí, proč k tomuto znehodnocení projektů dochází, proč jsou „neudržitelné“, a které cíle sledujeme. Poté zadáváme sektorové koncepce. Tedy od masterplánů dosud nezastavitelných lokalit, přes územní studie krajiny, adaptační strategie až multikriteriálnímu hodnocení kvality života budoucích obyvatel nových lokalit.

Společně s těmito koncepcemi jsme posílili řídící týmy o pozici městského energetika, městského ekologa a manažera udržitelného rozvoje. Tím nejdůležitějším však bylo uvědomění si, kdo staví město. Kdo investuje do městského prostoru a kdo ho udržuje. Jako zásadní je a do budoucna bude třeba změnit 30 let devastovaný vztah mezi developery jako nositeli stavební kultury a inovace na straně jedné a na straně druhé, města jako správce veřejných prostranství a manažera rozvoje. Tento dysfunkční vztah v rámci prostředí České republiky byl identifikován jako zásadní problém v implementaci rozvoje měst. 

Proto město Jihlava vytvořilo první pravidla vzájemné spolupráce, takzvané Zásady pro spolupráci s investory.Tyto zásady jednoznačně definovali způsob, jakým se město Jihlava bude rozvíjet (tedy architektonicko-urbanistická pravidla, tedy to, jak se ve městě staví). Dále stanovuje míru společných nákladů na provoz města a jeho technickou a sociální infrastrukturu (zavedlo investiční příspěvek z metru hrubé podlažní plochy projektu), a také benefity za dobrá řešení. Představilo možné motivační slevy za dodržení udržitelného urbanismu, podporu sociálního i environmentálního aspektu projektu. Tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem města v prosinci 2020.

Tyto zásady společně s úpravou horizontální spolupráce úředníků v rámci samotného úřadu mají a do budoucna musí, urychlit celý proces schvalování jednotlivých developerských projektů a zacílit na dlouhodobou udržitelnost při současném zachování autonomie kvalitní správy území reprezentovanou jednotlivými gescemi odborů úřadu (majetek, životní prostředí, doprava).

Pro rozvoj našeho města, tedy města pro lidi, to však zdaleka nestačí. Zhruba roční diskuze se zástupci Hospodářské komory a Asociace pro developery, znamenaly pouze zahájení cesty sbližování názorů nikoliv však pochopení se!

Co říci závěrem. Systém není ještě úžasný, ale snažíme se ho co nejvíce vylepšit. Nicméně přinesl již v rámci jednoho krátkého volebního období možnost připravit 2000 bytů pro Jihlaváky. Dokážeme si jasně pojmenovat, jak má vypadat hezká ulice, kde budou nové parky, školy či bulváry plné obchodů.

A začínáme stavět! Pokud chcete vidět naše projekty, klikněte na:

 

Pokud chcete vidět naše projekty, klikněte na:

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967... centrum na Dolině za Penny marketem,

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967...,

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967....

 

VYJÁDŘENÍ: ZDRAVÉ A KVALITNÍ BYDLENÍ VŠECH I naše řešení dopadů nejen firmy Kronospan

Rád bych touto formou prezentoval práci mne, Víta Zemana, jako politika a gesčního náměstka pro územní plánování a životní prostředí, a celého uskupení Žijeme Jihlavou v otázce řešení nastavení kvalitních podmínek pro bydlení a zdraví obyvatel a dopadů provozu společnosti Kronospan. 

Má práce na tomto programovém bodě se dá rozdělit v rámci řešení problematiky Kronospanu na dvě etapy.

 

1) Analýza stavu znečištění a zajištění veškerých dostupných informací o provozu firem Kronospan.

 

Ihned po nástupu do pozice náměstka primátorky města Jihlavy jsem se začal zabývat společností Kronospan. Proč? Měl jsem totiž pocit, že to co člověk vidí, cítí a slyší, nemůže být v souladu s legislativou. A že předchozí garnitura na městě, rozhodně neudělala dostatek práce ani kontrol, aby se tento stav kolem závodu změnil. I proto jsem chtěl ve volbách uspět, abych dokázal, že to jde změnit. 

 

Analýza stavu znečištění a zajištění veškerých dostupných informací o provozu firem Kronospan trvala cca 2 roky, kdy jsem jednak založil pracovní skupinu pro řešení problematiky Kronospanu a v rámci které, jsme začali připravovat scénáře postupu. Tuto skupinu navštěvoval jak pan Tomanec, tak i pan Kubát. Ale i další zastupitelé města. Tato skupina sloužila zejména jako brainstorming informací, na základě kterých jsme následně připravovali okruhy možných problémů. V rámci této práce jsme například monitorovali odběry povrchových vod z řeky Jihlavy, získali jsme konkrétní údaje o monitoringu hasebních vod při zahoření skládek dřeva v Nové Cerekvi. Zjišťovali jsme od různých pracovníků Kronospanu „jak se to tam jako dělá“ a také jsme navštívili mateřskou firmu Kronospan v Salzburku. Ne všechna zjištění byla stoprocentně  kosher. A mnohá byla podnětem pro Českou inspekci životního prostředí a zároveň podkladem pro požadavky města na nápravu stavu. Ale ani po dvou letech jsme nenašli zásadní protizákonné konání společnosti, které by potvrzovalo můj pocit, že co slyším, vidím či cítím je nad rámec povolení.

 

A tak jediné co bylo takříkajíc „na stole“ byl fakt, zda to ono povolené množství byť je v hranicích zákona, resp. integrovaného povolení, tak zároveň neznamená pro Jihlavu příliš velké zatížení. Zjednodušeně řečeno, když vám spadne na hlavu 4 t prachu, tak je vám jedno, že je to v limitu, prostě je to moc.

Ale jak řešit problematiku, která nespadá do Vaší kompetence? Jde totiž o změnu zákonných norem, které se mohou snížit buď změnou legislativy, nebo dohodou s provozovatelem.

 

Proto jsme po dvou letech práce hledali nejlepší možné řešení onoho zákonného stavu. A nechali jsme zpracovat studii Vymezení nástrojů ke zlepšení kvality životního prostředí, kde se mimo jiné posuzuje, co vše společnost Kronospan dělá a jak a srovnává se to s tím nejlepším možným řešením, které pro daný provoz existuje tzv. závazných BAT uvedených v Prováděcím rozhodnutí Komise EU pro výrobu desek na bázi dřeva. Studie také shrnuje pravomoci města  Jihlavy při úkonech spočívajících v přípravě a povolování provozu zařízení a dozoru se zřetelem na minimalizaci environmentálních dopadů. Výsledky studie jsme převedli do oněch několika připomínek k provozu firmy a dali je jako požadavky města k dokumentaci SEA. 

Na výše uvedených připomínkách jsme spolupracovali s významnou advokátní kanceláří Frank Bolt advokáti, která úspěšně na Evropské úrovni, zastupuje neziskový sektor proti korporátním firmám. S cílem prověřit zákonnost jednotlivých kroků společnosti, ale také stanovit strategii dalšího postupu s ohledem na legislativu.

Výsledky všech uvedených činností mohu shrnout do následujících vět. Společnost KRONOSPAN, ač je největším znečišťovatelem v rámci města Jihlavy, tak její provoz je v mezích zákona a vydaných integrovaných povolení. Změna těchto povolení není možná na podnět ze strany města Jihlavy, které i přesto daný podnět podalo, ale Krajský úřad a Krajský hygienická stanice Jihlava tento zamítli. 

Statutární město Jihlava proto není samo schopno dané změnit jinak než dohodou s provozovatelem. Pokud nedojde ke změně zákonných limitů či změně integrovaného povolení, ke kterým je kompetentní pouze vláda ČR a orgány státní správy.

 

Tyto veškeré práce stály daňové poplatníky nižší jednotky miliónu korun. Pokračovat v tomto směru práce, soudit se, odvolávat a  nadávat se mi nezdálo pro zlepšení stavu efektivní a proto jsem přistoupil kromě neustupující snahy připomínkovat konkrétní správní procesy a hledat cestu ke snížení limitů i k hledání řešení formou dialogu. V tu dobu, kdy se pan Tomanec na základě soudního rozhodnutí musel veřejně společnosti Kronospan omluvit, jsem začal jednat o snižování negativního vlivu společnosti na životní prostředí dialogem. Nebyla to otočka o 180 stupňů jako u pana Tomance, nebyla to změna strategie, byla to pouze logická další etapa řešení problémů. 

 

2) změna stavu znečištění firmou Kronospan na území města Jihlavy

 

V rámci všech zjištěných informací o vlivu společnosti na životní prostředí a zdraví obyvatel  a zejména s ohledem na fakt, že Krajský úřad kraje Vysočina, žádnou z připomínek města neakceptoval, jsem vyhodnotil, že kromě neustupující snahy připomínkovat konkrétní správní procesy a hledat cestu ke snížení limitů je jednou z možných cest k nápravě věcný dialog.  Proto jsme přednesli veškeré požadavky směrem ke společnosti a požádali o předložení řešení.

 

Uvedené požadavky města, cca 11 požadavků v celkové výši cca 80 mil Kč byly společností přijaty a nyní se  na nich pracuje. Věřím, že jejich realizace přinese zlepšení dopadu provozu společnosti Kronospan na obyvatele žijící v její blízkosti i dopadu na celé město. Nehodláme ustoupit a hledáme cesty ke snížení limitů. Apelujeme na naše poslance a zástupce kraje. Ale bez jejich podpory limity sami změnit nedokážeme. 

 

To však zdaleka není vše. I přes uvedené dohody se však dále pokoušíme o zlepšení stavu. Proto jsme zahájili další dvě linie řešení. Tou první je zlepšení stavu dopravního zatížení a estetiky na ulici Pávovská. Prezentace řešení předpokládáme na konci srpna tohoto roku. Tou druhou je pak kompletní změna zásobování  společnosti po silnici a přechod na terminálové řešení a distribuci materiálu po železnici, vlečkou, až do útrob závodu, bez manipulace na otevřených plochách. Toto řešení pak zahrnuje úpravu a společné řešení s vysokorychlostní tratí i rozšíření ploch na překladiště a dopravní terminál. Na všem nyní pracujeme a projektujeme.

Vydává: Ing. Vít Zeman Žijeme Jihlavou 2022

UDÁLOST: PODPIS KOALIČNÍ SMLOUVY I Představení programu a kandidátů

Je čtvrtek 23. června 2022, v Jihlavě je teplota přibližně 26 stupňů a koaliční uskupení Žijeme Jihlavou se schází na unikátní místě, a to jihlavské vyhlídce Brány Matky Boží. Cílem je primárně slavnostní podpis koaliční smlouvy, která je dohodou mezi stranami TOP 09, Stranou Zelených a nezávislých kandidátů, a také důležité představení programových bodů pro volby 2022. Atmosféra se nese v uvolněném a přátelském duchu, byť plného očekávání z reakcí médií, která jsou přítomna. Jak se našemu týmu prezentace povedla se můžete podívat. Kompletní fotogalerie ZDE a videozáznam ZDE je dostupný ke zhlédnutí

 

Co stojí za zvláštní vypíchnutí? Určitě složení týmu koaličního uskupení, jeho manažerské kompetence a zkušenosti, které si tato doba více než žádá. Mezi kandidáty najdete například lídra, dnešního náměstka Ing. Víta Zemana, jako kandidáta na post primátora. Na druhém místě kandidátky Mgr. Jakuba Líčku, jako generální sekretář Charity České republiky s dalším působením v mezinárodních organizacích. Dalšími osobnostmi, v manažerské pozici, jsou Bc. Patrik Priesol, Dis. jako manažer v sociálních službách, zejména organizace Romodrom, Ing. Jiří Vybíhal, jako výkonný ředitel uznávané jihlavské společnosti, projektová manažerka Mgr. Lucie Žáčková z vládní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a nebo Bc. Jana Pokorná z pozice ředitelky oblíbené mateřské školy “Juliánka”. 

 

Dalším bodem hodným pozornosti je dohoda o možnosti rozšiřování volebního programu i během probíhajících kampaní. Během osobních jednání klubu se vyprofilovaly opravdu silné osobnosti s odborností, kterou chceme proměnit v realizaci dalších projektů. Jako klíčová témata programu jsme zvolili 1. Dostupné a kvalitní bydlení, 2. Energetická soběstačnost, 3. Spojit síly, kde vytváříme vztahy důležité pro dialog mezi samosprávou - ziskovým - neziskovým segmentem a 4. Centrum jako klenot města. Již dnes víme, že dalším tématem, které ku příležitosti volební kampaně zpracujeme je Školství a jeho rozměr v Jihlavě. Další budeme postupně přidávat na naše sociální sítě prostřednictvím jednotlivých odborných garantů.

 

Tímto se dostáváme k poslednímu dnešnímu sdělení, jenž považujeme za důležité a to je forma kampaně. V Jihlavě si budete moci znovu všimnout designových květináčů, které pro Vás budou mít funkci lokálně - informační. Každý z garantů má blízko k jedné městské části a vytyčil si zde bod, který chce s Vámi sdílet. Na každém květináči najdete QR kód, který když načtete, tak se Vám zobrazí příběh garanta a budete moci na jeho profilu diskutovat o tom, co byste chtěli právě ve své čtvrti zlepšit, změnit, či zkrátka vyřešit. Navíc prostřednictvím květináčů bude probíhat i velká soutěž, o které se včas dozvíte. Každý z garantů je připraven s vámi aktivně komunikovat o každodenních radostech a konfrontovat i složitá témata. Jsme si vědomi, že vytvořit boží Jihlavu je společným dílem. 

 

Naše výzva pro letošní volby? Odhoďme stranou temnou tvář politiky a sdílejme své emoce, které povedou k najití nejlepšího řešení pro místo, kde žijeme. 

 

Vydává: Tým Žijeme Jihlavou 2022